Saturday, July 9, 2016

Luyện tập Cách tính Diện tích một số hình | Bài giảng Toán 5


Friday, July 8, 2016

Hec-ta | Bài giảng Toán 5


Luyện tập Chuyển đổi và So sánh các đơn vị đo diện tích | Bài giảng Toán 5

L

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông | Bài giảng Toán 5


Cách tính diện tích một hình | Bài giảng Toán 5


Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng | Bài Giảng Toán 5


Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài | Học Toán 5


Luyện tập Giải toán Quan hệ tỉ lệ. | Bài giảng Toán 5


Ôn tập và bổ sung về giải toán | Bài giảng Toán 5


Giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ nghịch | Học Toán 5


Giải toán quan hệ tỉ lệ bằng cách Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số


Cách giải Bài toán toán Quan hệ tỉ lệ thuận


Giải toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


Chuyển số đo độ dài có hai đơn vị thành một tên đơn vị đo


Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó


Cách Chuyển Hỗn số thành phân số | Bài giảng Toán 5


Thursday, July 7, 2016

Cách so sánh hai Hỗn số | Bài giảng Toán 5


Phép cộng - Phép trừ - Phép nhân - Phép chia hỗn số

Cách nhân hai phân số | Cách chia hai phân số


Ôn tập, Phép nhân ,  phép chia , hai phân số, Biết thực hiện phép nhân, phép chia hai phân s

Wednesday, July 6, 2016

Cách cộng và trừ hai phân số | Bài giảng Toán 5

So sánh phân số với 1 | Bài giảng Toán 5

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger